OBSŁUGA KSIĘGOWA

Ekipa Iq Tax
Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.
 
W trakcie współpracy służymy klientom poradami oraz pomocą związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów. Zapewniamy wsparcie działalności oraz stosowanie standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami.


Pełna obsługa księgowa, jaką świadczymy naszym klientom stanowi podstawowy element naszej działalności. Stała współpraca w zakresie prowadzenia ksiąg na gruncie operacyjnym, z dostępem do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, daje komfort, minimalizuje ryzyko oraz gwarantuje rzetelność świadczonych usług w obszarze księgowości i rachunkowości klienta przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Specjalizujemy się w tzw. pełnej księgowości (księgi handlowe) dla mikro, małych i średnich spółek oraz funduszy inwestycyjnych, jak również innych podmiotów prawa.
_____________________________________
USŁUGI KSIĘGOWE DLA SPÓŁEK

W zakresie obsługi księgowej spółek proponujemy:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF/MSR),
 • obsługę podatkową w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych (CIT oraz PIT),
 • prowadzenie wszelkich dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami prawa (rejestry vat, ewidencja środków trwałych etc.),
 • sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
 • przygotowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości,
 • reprezentację w przypadku kontroli skarbowych,
 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • raportowanie finansowe dla celów księgowych i zarządczych wg. standardów klienta,
 • doradztwo księgowe kompleksowe oraz bieżące porady.
A ponadto:
 • przeglądy dokumentacji księgowej i procedur księgowych w firmie,
 • nadzór merytoryczny nad pracownikami działów finansowo - księgowych klienta,
 • organizację działów księgowości oraz przygotowania i wdrożenia systemów procedur księgowych,
 • usługi wspomagające organizację i funkcjonowanie działów księgowych.
________________________________________
USŁUGI W OBSZARZE RACHUNKOWOŚCI

Wspomagamy naszych klientów w szeroko rozumianym obszarze rachunkowości. Poza typową obsługą księgową proponujemy narzędzia wykorzystywane w przedsiębiorstwie na różnych etapach jego rozwoju oraz w zależności od bieżącego zapotrzebowania osób zarządzających.

Zakres tematyczny tego rodzaju obsługi prezentujemy poniżej:
 • rachunkowość zarządcza,
 • projekty rozwiązań dotyczących kontroli i optymalizacji kosztów,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • projekty systemów kontrolingowych,
 • przeglądy efektywności oraz wdrożenia systemów kontroli wewnętrznej ( w tym również zgodnie z „SOX”),
 • szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości i podatków.
_______________________________________________________________
USŁUGI KSIĘGOWE DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Szczególnym obszarem naszych usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Nasz dedykowany zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych tego typu jednostek, część członków zespołu posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych funduszy, co gwarantuje realizację usługi na najwyższym poziomie.

Aktualnie prowadzimy księgi kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferujemy kompleksową usługę pokrywającą wszystkie obszary związane z rachunkowością i sprawozdawczością funduszy.

Zakres oferowanej usługi obejmuje następujące elementy:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859),
 • dokonywanie wyceny aktywów funduszu, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny zgodnie z polityką rachunkowości, statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • uzgadnianie wyników wyceny aktywów funduszu z depozytariuszem Funduszu,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu na zasadach i w formacie określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia bilansu płatniczego NBP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1740),
 • przygotowywanie projekcji płynności funduszu oraz dokonywanie przelewów bankowych,
 • badanie limitów inwestycyjnych Funduszu, wynikających ze statutu Funduszu i przepisów prawa oraz uzgadnianie stanu tych limitów z depozytariuszem,
 • przygotowywanie raportów ESPI,
 • prowadzenie rejestru transakcji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów,
 • z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2009 r., Nr 45, poz. 364),
 • współpraca z audytorem Funduszu,
 • realizacja Instrukcji Towarzystwa.